Hạng mục thi công: 
- Điện thoại khách sạn

Hạng mục thi công: 
- Điện thoại khách sạn

Hạng mục thi công: 
-  Điện thoại khách sạn
- Tổng đài điện thoại

 
Hạng mục thi công:
- Hotel phone System
- Pbx system

Hạng mục thi công: 
- Time Attendant
- PBX System

 
Hạng mục thi công:
- Pbx System
- Computer Network

Hạng mục thi công: 
- Hotel phone System
- PBX System