Điện thoại Telematrix 3300IP MWB là điện thoại IP 1 line, được thiết kế cho khách sạn và thiết kế điện thoại phẳng giúp bổ sung cho màn hình phẳng trong phòng.