Xin chào quý quý khách hàng tiếp tục loạt bài về điện thoại khách sạn, hôm nay tôi xin nói về một hãng thuộc về "bộ tứ" trong lĩnh vực này, nếu thiếu hãng này thì quả thật là một thiếu xót lớn.