Hạng mục thi công:
- Fiber Network
- Pbx System
- CCTV System

Hạng mục thi công:
- Pbx System
- Computer Network

Hạng mục thi công:
- Hotel Phone System
- Pbx System