Hệ thống kiểm soát ra vào:

 

Là một thành phần không thể thiếu trong hệ thống an ninh điện tử hiện đại, tăng cường tính bảo mật và đơn giản hóa quá trình quản lý. Ngoài nhiệm vụ chính là kiểm soát ra vào, hệ thống còn được kết hợp với hệ thống phần mềm tạo ra giải pháp chấm công, tính lương, phân ca … cho hệ thống nhân viên, góp phần tích cực vào quá trình tự động hóa trong quản lý nhân sự.

Hạng mục thi công:
- PA System
- Fire Alarm System
- CCTC System
- Pbx System
- IPTV System

 
Hạng mục thi công:
- Hotel phone System
- Pbx system
Hạng mục thi công:
- Hotel phone System
- Pbx system

Hạng mục thi công:
- Hotel Phone System

Hạng mục thi công:
- Hotel Phone System
- Pbx System

Hạng mục thi công:
- Pbx System
- Computer Network